Vedtægter - Slagelse Auto Sport


Go to content

Main menu:

Klubben

Vedtægter for Slagelse Auto Sport

§ 1

Navn

Klubbens navn er Slagelse Auto Sport (SAS).
Klubben er medlem af Dansk Automobil Sports Union (DASU). Klubben er stiftet 1. januar 1963.

§ 2
FORMÅL.
Klubbens formål er at fremme og kontrollerer lokal automobilsport.
At pålægge sine medlemmer hensynsfuldhed og agtpågivenhed i trafikken.
At fremme kammeratskabet medlemmer imellem.

§ 3
MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand, som er fyldt 14 år og som kan godkendes af bestyrelsen.
Allemedlemmer – registreres hos klubben og DASU.
Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, som modarbejder eller på anden måde skader klubbens arbejde, men vedkommende har ret til at forelægge sagen til endelig afgørelse, på førstkommende ordinære generalforsamling.
Æresmedlem, efter 25 års medlemskab udnævnes medlemmer til æresmedlem, og opnår dermed kontingent frihed hos Slagelse Auto Sport

§ 4
KONTIGENT
Bestyrelsen fastsætter kontingentet, som opkræves helårligt forud for hvert års 1. januar.
Har et medlem ikke efter skriftlig påmindelse om betaling, indfriet det forfaldne beløb (kontingent) inden udgang af januar måned, anses vedkommende som slettet af medlemslisten. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af det skyldige beløb.
Rettidig udmeldelse af klubben skal ske senest 1. december. Uanset et medlem er slettet af medlemslisten pga. restance, er det pågældende medlem pligtig at betale det skyldige beløb.

§ 5
BESTYRELSE
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: formand, som vælges direkte af generalforsamlingen – og af yderligere 6 bestyrelsesmedlemmer, som konstituere sig således: næstformand, kasserer, sekretær og udvalg.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år:
LIGE årstal: formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer.
ULIGE årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og kasserer kan ikke være samme person – ej heller ægtepar.
For at kunne vælges til bestyrelsen skal man være over 18 år og være betalende medlem.


§ 6
SPORTSUDVALG OG ANDRE UDVALG.
Sportsudvalg nedsættes ved bestyrelsens første konstituerende møde efter generalforsamlingen og kan i årets løb suppleres med egne medlemmer, såfremt bestyrelsen finder dette fornødent.
Formanden for sportsudvalget skal være medlem af bestyrelsen.
Andre udvalg kan nedsættes, f.eks. fest- instruktions – løbskalender- redaktions- og presseudvalg og evt. banesportsudvalg.
Til disse udvalg kan bestyrelsen udpege egnede medlemmer. Alle udvalg opløses ved den ordinære generalforsamling.

§ 7
REGNSKAB
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december - på hvilken dato klubbens regnskab skal være afsluttet.
Regnskabet skal være revideret inden generalforsamlingen.


§ 8
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset de mødenes antal, undtagen ved opløsning af klubben.
Dirigenten vælges af generalforsamlingen.
Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned, og indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved bekendtgørelse via et af følgende elektroniske medier: klubbens hjemmeside, Facebook, e-mail etc. eller ved direkte meddelelse til hvert medlem, hvis adressen på behørig måde er meddelt bestyrelsen. Forslag skal være fremsendt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.
Ændringsforslag kan dog fremsættes på generalforsamlingen.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning.
3     Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4.   Indkomne forslag.
5.   Valg.      A. formand (hvert andet år – lige årstal, vælges for 2 år
                    B. 3 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år  
                    C. 2 bestyrelsessuppleanter, vælges for 1 år
                    D. 2 revisorer, vælges for 1 år
                    E. 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år
6. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen – eller skal afholdes efter skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af medlemmerne, med angivelse af forhandlingsspørgsmål.
Ved afstemning der ikke angår klubbens opløsning, gælder alene stemmeflerhed, uanset de mødendes antal.
Lovændring kan kun finde sted, såfremt den er vedtaget på to hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære eller ekstra ordinære.
Opløsning af klubben kan kun ske på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og ¼ af disse stemmer er for en opløsning af klubben.
Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål efter bestemmelse af den opløsende generalforsamling.

Stemmeret har æresmedlemmer og medlemmer der har betalt kontingent, ved økonomisk restance bortfalder stemmeret.
Senior og Officials medlemmer har ikke stemmeret.


Disse love er vedtaget på generalforsamling januar 1985
Revideret angående æresmedlem januar 2000
Revideret angående Foreningens eventuelle formue januar 2013
Revideret angående indkaldelses via. Elektroniske meder januar 2015

Revideret angående medlemmer, kontingent, bestyrelse og stemmeret januar 2017 
Back to content | Back to main menu